Dengeki Daisy, Vol. 14 (Dengeki Daisy, #14) - Kyousuke Motomi
OMG!!!!!!!!!!!!!!!!!